Se encuentra usted aquí

Jurisprudència

Accés gratuït a les bases de dades de Tirant lo Blanch i Miting Legal

El Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya ha signat un contracte amb les editorials Tirant lo Blanc i Miting Legal-Grup Difusión Jurídica per facilitar a tots els advocats i advocades de Catalunya l’accés a les seves bases de dades de documentació jurídica.

La contractació d’aquestes bases de dades s’ha fet amb càrrec al pressupost de formació del Consell de l’Advocacia Catalana i, per tant, és totalment gratuït per als advocats col·legiats en els catorze col·legis de Catalunya.

Tirant online     Mitinglegal

EL CONTINGUT DE LES BASES DE DADES INCLOU:

Tirant lo Blanch
 
· Tota la legislació Comunitària, Estatal, Autonòmica i una gran quantitat d’ordenances locals. La legislació és completa, està relacionada amb tots els documents de la base de dades i s’ofereix vigent i consolidada. S’incorpora amés una exclusiva funció de Textos legals bàsics interrelacionats, accés a legislació Internacional i índex legislatiu desenvolupat.
 
· Tota la Jurisprudència inclosa a Tirantonline, així com les Resolucions administratives i consultes. Els documents conformen una massa documental superior al milió quatre-cents mil documents, entre els quals s’inclou la Jurisprudència completa produïda a Catalunya.
 
· L’elaboració d’una base de dades de formularis en català
 
· La incorporació d’esquemes processals i substantius, d’una completa base de dades Bibliogràfica i d’un servei de Novetats. S’ofereixen també tots els articles doctrinals procedents de Revistes i comentaris de Sentències publicats en la base de dades (més de 10.000)
 
Miting Legal
 
· Jurisprudència: accés a  més d’1.000.000 de sentències, de les quals més de 300.000 dotades de resum, veus, thesauro i d’altres apartats amb valor jurídic. Inclusió de la totalitat de jurisprudència de Catalunya.
 
· Legislació: totes les disposicions generals dictades a Catalunya, i tota la normativa estatal i autonòmica  publicada al BOE amb actualització diària i normativa europea. Recopilació de les principals normes bàsiques d’ús més freqüent completament consolidades i actualitzades, algunes de les quals es troben comentades de forma exhaustiva article per article.
 
· Convenis Col·lectius: més de 15.000 convenis (tots des de 2001), incloent els publicats a Catalunya, tant als butlletins provincials com al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya amb actualització diària.
 
· Formularis: un ampli repertori de més de 5.000 models jurídics permanentment actualitzats de totes les disciplines jurídiques d’altíssima qualitat, aportats per despatxos d’advocats catalans representatius.
 
· Doctrina i Bibliografia: Biblioteca Digital així com una completa sèrie d’articles jurídics-doctrinals d’actualitat de totes les disciplines jurídiques.
 
· Thesaurus: la informació s’organitza i sistematitza mitjançant sistemes d’indexació o índex jurídics que ordenen detalladament i amb alt nivell de precisió, la documentació compilada, permetent la localització precisa de sentències, normes, formularis, convenis col·lectius, normes bàsiques, doctrina i bibliografia.
 
· Gestió integrada de les bases de dades: els sis apartats en els quals s’organitza Miting Legal es troben integrats en una única interfície de recerca. A més, la documentació compilada es troba totalment interrelacionada permetent la seva plena navegabilitat interdocumental.