Esteu aquí

Tràmits i documents

Acord de col·laboració amb l'Editorial Jurídica Sepín

El Col·legi ha signat amb l'Editorial Jurídica Sepín un acord de col·laboració que creiem pot ser d'interès per molts companys, doncs, permet gaudir de l'accés a importants serveis i utilitats de manera totalment gratuïta. Formalitzeu l'alta a través del banner: Descubre Sepín Contenidos Gratis.

BANESTO - Oferta Col·lectiu Justícia

Una vegada renovat el Conveni amb el Ministeri de Justícia per gestionar els comptes de consignació, l’entitat Banesto ens trasllada una oferta destinada al "Col·lectiu Justícia”, que inclou els advocats.

Instrucció 2/2009 de la Fiscalia General de l'Estat

Sobre l'aplicació del Protocol de conformitat sotscrit per la Fiscalia General de l'Estat i el Consejo General de la Abogacía Española.

Direcció General de Tributs. Resolució núm. 8/2010. Departament d'Economia i Finances.

Exempció prevista a l'art. 45.I.B.3 del text refós de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentals: adjudicacions de béns de la societat conjugal als cònjuges. No s'aplica en la dissolució del matrimoni casat en règim de separació de béns.

Model de sol·licitud de revisió de sentències en casos de norma penal més favorable

Amb motiu de la reforma del Codi Penal operada per la LO 5/2010, de 23 de juny, que entra en vigor el proper dia 23 de desembre de 2010, i seguint les recomanacions del CGAE que considera important promoure la immediata aplicació de la reforma, sense necessitat d'esperar el venciment del perídoe de "vacatio legis", us adjuntem aquest model.

Sentència Audiència Provincial de Barcelona (10 de març de 2010)

Relativa al nou criteri que ha començat a aplicar l'Audiència Provincial de Barcelona sobre els terminis de prescripció de la responsabilitat extracontractual.

Pla de parentalitat

D'acord amb el que estableix la disposició addicional 9a de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del Llibre II del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i a la família, el Departament de Justícia, en col·laboració amb els Col·legis professionals, ha de difondre la informació sobre el Pla de Parentalitat. Consultar una Guia i un Model, amb caràcter merament indicatiu.

Llibre "Documents sobre Execució Penal"

Editat pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especailitzada.

Regulación de los letrados asesores

Informe que emite la Comisión Jurídica Asesora del CGAE sobre la regulación de los letrados asesores del órgano de administració de sociedades mercantiles y sobre la posibilidad de designar a letrados-personas jurídicas

Llei d'accés a la professió d'advocat

Podeu consultar el document eleborat pel CGAE, a títol merament informatiu, amb les preguntes i respostes més freqüents (FAQ) al respecte

Pàgines