Esteu aquí

Torn d'Ofici

El torn d’ofici és un servei públicestablert per garantir l’assistència i la defensa de les persones que sol·licitin advocat d’ofici o no en nomenin cap quan sigui preceptiva la seva intervenció, i consisteix en la designació d’ofici d’un advocat.

El torn d’ofici es refereix també als llistats de advocats d’oficiexistents als Col.legis d’Advocats per a tots els ciutadans (amb recursos econòmics o no) , que poden requerir els seus serveis.

L'assistència jurídica d'ofici és una obligació de l'advocacia en el seu conjunt, que nosaltres organitzem d'una manera transparent, eficient i perseguint el millor servei del ciutadà, amb subjecció a les normes deontològiques de l'advocacia.

El Col·legi de l'Advocacia de Lleida és la institució competent per a l'organització de l'assistència jurídica d'ofici dins de la nostra demarcació territorial.

Els òrgans competents per decidir l'organització general i prendre les decisions necessàries per a l'ordenacióde l'assistència jurídica d'ofici són l'Assemblea General, la Junta de Govern i la Comissió Delegada del Torn d'Ofici. 

APODERAMENT TELEMÀTIC DAVANT ELS JUTJATS SOCIALS

Amb l'objectiu Amb l’objectiu d’agilitzar i facilitar la tramitació dels expedients del torn d’ofici laboral per part dels lletrats/des i davant les circumstàncies especials d’aquesta jurisdicció, des d’aquest moment es facilitarà als lletrats adscrits al torn d’ofici social, juntament amb la designa, una autorització signada pel justiciable i una còpia del seu document identificatiu de la identitat, als efectes de que els lletrats /des tramitem un apoderament apud acta telemàtic, permeten així que puguem tramitar l’expedient judicial en representació del justiciable fins a la seva finalització.

 

L’autorització que signarà el justiciable serà la següent: enllaç.

Podreu tramitar l’apoderament en el següent enllaç.

MANUAL D'ENTRADA D'ASSISTÈNCIES DEL TORN D'OFICI (PROGRAMA SIGA)
MANUAL LLETRATS PER INTRODUIR JUSTIFICACIONS (PROGRAMA SIGA)
Escrit de renúncia del sol·licitant

Model d'escrit per tal de comunicar a la Comissió del Torn d'Ofici els desistiments del justiciable a la designa de professionals o bé, al benefici de Justícia Gratuïta.

Tribunal Constitucional. Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4578-2017 (4/04/2018)

Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4578-2017, ..., contra els apartats u, dos, quatre i cinc de l'article únic de la Llei 2/2017, de 21 de juny, que modificava els articles 1, 22, 25 i 30 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'Assistència Jurídica Gratuïta.

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA ABOGADA/0 DE LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Subcomisión de violencia sobre la mujer del Consejo General de la Abogacía Española. Febrero 2017

Audiència Provincial de Barcelona. Secció 12a. Interlocutòria (juny 2017)

Costes processals temes d'ofici

Audiència Provincial de Lleida. Secció segona. Interlocutòria (2/05/2011)

Costes i justícia gratuïta

Informe sobre Costas y Justicia Gratuita

El Ple del Consejo General de la Abogacía Española, en la seva sessió de 24 de juny de 2016, va adoptar per unanimitat, l'acord d'aprovar l'informe sobre costes i justícia gratuïta elaborat pel Conseller, Sr. García Cazorla, membre de la Comisión de Ordenación Professional y Col·legial del Consejo.

Pàgines