Esteu aquí

Llista persones Administradores concursals / Comptadores partidores / Administradores judicials

IMPORTANT: 

La renovació de les llistes és automàtica

Per a les noves inscripcions, baixes de les llistes o qualsevol canvi en les dades, cal enviar correu a l'adreça col.legi@advocatslleida.org

 

1. PERSONES (naturals o jurídiques) ADMINISTRADORES CONCURSALS

Per a les noves inscripcions, els requisits per constar a les llistes i ser nomenades persones administradores concursals, de conformitat amb la vigent legislació concursal, són els següents:

a) Tenir experiència professional mínima de cinc anys d'exercici efectiu.

b) Acreditar una formació especialitzada en dret concursal.

També poden ser administradores concursals les persones jurídiques, sempre que hi estiguin integrades, com a mínim, un/a advocat/a en exercici i un/a economista, titulat  de mercantil o auditor/a de comptes, i que es garanteixi la deguda independència i dedicació en el desenvolupament de les funcions d'administrador/a concursal.

 

2. PERSONES COMPTADORES PARTIDORES

Per formar part de la llista, i ser nomenat/da comptador/a partidor/a només cal tenir la condició de col·legiat/da en el Col·legi de l'Advocacia de Lleida.

 

3. PERSONES ADMINISTRADORES JUDICIALS

Per formar part de la llista, i ser nomenat/da administrador/a judicial només cal tenir la condició de col·legiat/da en exercici en el Col·legi de l'Advocacia de Lleida.